ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Δημοσίευση Ν4947/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του ΕΚ & του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2022 16:34:35


Δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ Α’ 124 ο Νόμος 4947/2022, με τα άρθρα 1-25 του οποίου ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 «για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμών πλην των μετρητών».