ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ειδήσεις
Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών
Ημερομηνία: 24 Μαϊου 2022 11:43:27


Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, με τα άρθρα 54 και 55 του ν.4759/20, όπως ισχύει, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 35 και 36 του ν.4495/17, όπως ίσχυαν αντίστοιχα.
Α. Ως προς το άρθρο 35 του ν.4495/17 που αφορά στις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής η διαδικασία προέγκρισης είναι υποχρεωτική για την έκδοση οικοδομικών αδειών:
α) που εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και 2 του τρόπου έκδοσης αδειών και

β) ανεξαρτήτως κατηγορίας, εφόσον:

Ι. αφορούν σε νέα κτίρια ή προσθήκες, επιφανείας προσμετρούμενης στη δόμηση μεγαλύτερης των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.

ΙΙ. αφορούν στην κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης
ΙΙΙ. από την κείμενη νομοθεσία ορίζεται ότι εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, πλην της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης
Ι
V. αφορούν αναθεώρηση οικοδομικής άδειας σε ισχύ, με μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου.

Ωστόσο, η διαδικασία προέγκρισης δεν απαιτείται:

α) για τις οικοδομικές άδειες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και

β) για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν.3894/2010 (Α ́ 204) ή στον ν.4608/2019 (Α ́ 66), καθώς και για τις επενδύσεις του ν.3986/2011 (Α ́ 152).

Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται προέγκριση, τυχόν αίτηση για έκδοσή της παραμένει προαιρετική.

Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αναλυτικά η απόφαση εδώ