ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
ΟΛΘ: Αύξηση 98,2% στα κέρδη προ φόρων
Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2019 15:04:36


Διπλασιασμό κερδών σε επίπεδο προ φόρων και 7,9% αύξηση του κύκλου εργασιών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης για το 2018, με την εταιρεία να προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2018 ανήλθε σε 58,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 54,2 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,9%. Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα διαμορφώθηκαν στα 37,9 εκατ. ευρώ για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) που αντιστοιχούν στο 64,8% του κύκλου εργασιών, στα 18,9 εκατ. ευρώ για τον συμβατικό λιμένα που αντιστοιχούν στο 32,3% του κύκλου εργασιών, στις 223 χιλ. ευρώ για την επιβατική κίνηση που αντιστοιχούν στο 0,4% του κύκλου εργασιών και στα 1,49 εκατ. ευρώ για την εκμετάλλευση χώρων που αντιστοιχούν στο 2,5% του κύκλου εργασιών.

Αναφορικά με την κερδοφορία, σημειώθηκε αύξηση σε όλα τα μεγέθη. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 18,85 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας αύξηση 46,4%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24,7 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 98,2%, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 17,15 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 7,2 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό και αύξηση κατά 136,8%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 29,3%, επί του κύκλου εργασιών.

Η σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία οφείλεται σε σειρά παραμέτρων. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εταιρείας, σε συνδυασμό με αυξημένη κίνηση, τόσο στον Σ.ΕΜΠΟ, όσο και στο συμβατικό λιμάνι. Ακολούθως, απαιτήθηκαν σημαντικά χαμηλότερες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις, δεδομένης της συντηρητικής πολιτικής το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η ΟΛΘ εξακολουθεί και παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ιδιαίτερα ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα 91 εκατ. ευρώ.

Η μερισματική πολιτική της εταιρείας στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και την δημιουργία αποθεματικών ικανών για χρηματοδότηση των πολύ σοβαρών, τρεχουσών και μελλοντικών της επενδύσεων. Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2018 είναι 0,57 ευρώ ανά μετοχή,