ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ)
Θεσμικό Πλαίσιο

Νομοθεσία

ΓΕΜΗ – Υ.Μ.Σ.

Νόμοι


Ν.3419/2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

Ν.3853/2010
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Υπουργικές αποφάσεις

Υ.Α. Κ1-1136/2012
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Κ1-941/οικ./2012 απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

Υ.Α. Κ1-941/2012
Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Υ.Α. Κ1-884/2012
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011
Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπόν θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

Κ.Υ.Α. Κ1-1259/2011
Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Κ1-2534/2006
Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων.

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος Κ1-1184
Παροχή διευκρινήσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/β΄/3-5-2012) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β΄30-5-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΕγκύκλιοςΚ2-4113
Υπ. Αριθ. 1 για την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εγκύκλιος Κ1-1084
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν.3853/2010

Εγκύκλιος Κ2- 3144/2011
Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

Εγκύκλιος Κ2-3332/2011
Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε.
Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μίας Στάσης

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β΄)

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών
Υπεραξία κατά την σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγασμένων φαρμακείων ΠΟΛ 10323/31-ΙΑΝ-2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΚΗ-Κ1Α

Κ1-1319/2011
Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 και τη συμπληρωματική αυτής Κ2-3332/04-04-2011 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

Εγκύκλιος Εποπτικού συμβουλίου 43
Εγγραφή φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και τη σύσταση αυτών μέσω Υ.Μ.Σ.

Εγκύκλιος Εποπτικού συμβουλίου 44
Για τις εταιρίες του ν.3325/05

Εγκύκλιος Εποπτικού Συμβουλίου 49
Παροχή Οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

Εγκύκλιος Εποπτικού Συμβουλίου 50 – Ορθή επανάληψη
Παροχή Οδηγιών σχετικά με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των τροποποιητικών των εταιριών που έχουν συσταθεί μετά την 4-4-2011, τα οποία έχουν ήδη καταχωρισθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Εγκύκλιος 26
Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ιδρυτή ημεδαπής ΑΕ μέσω ΥΜΣ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. σχετικά με τις ΙΚΕ

Εγκύκλιος-51/2012
Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ.