ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Υπηρεσία Μίας Στάσης ( Υ.Μ.Σ. )
Ι.Κ.Ε.

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης:
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και την Κ1-1084/24-5-12
 • Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει σε λήψη φορολογικής ενημερότητας των εταίρων/ ιδρυτών της Ι.Κ.Ε.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους / ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., αν αυτοί δεν διαθέτουν.
 • Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
 • Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της Ι.Κ.Ε. (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ εντυπα).
 • Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Διαβιβάζει τη βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., στο Εθνικό Τυπογραφείο.
 • Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.
Σημείωση:
 1. Μέσω της ΥΜΣ ιδρύονται Ι.Κ.Ε., ανεξαρτήτως αν για την έναρξη τους, απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 2. Προσοχή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 120 χαρακτήρες το καθένα.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Ι.Κ.Ε.)

 1. α.Υπεύθυνη Δήλωση-Εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση Τρίτου
  Διευκρινήσεις
  • Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά
  • Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π..
  • Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.
  β.Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές-Αντικλήτου
  Διευκρινήσεις
  • Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ
   Σημείωση: συμπληρώνεται ακόμα και από τον μοναδικό εταίρο της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, που θα προσέλθει ο ίδιος στην ΥΜΣ, για να ορίσει τυπικά τον εαυτό του ως εκπρόσωπο
 2. Εντολή –Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση προσωπικής εταιρίας προς την Υπηρεσίας Μίας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας
  Διευκρινήσεις
  Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής
 3. Καταστατικό Ι.Κ.Ε.
  Διευκρινήσεις
  Σε έντυπη ( ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).
 4. Επικυρωμένες φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 5. Υ.Δ. των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου τους, για τη διεύθυνση της εταιρείας ή Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας.
  Διευκρινήσεις
  Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
 6. Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.
 7. Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
  Διευκρινήσεις
  Εξοφλείται άμεσα στην ΥΜΣ κατά την κατάθεση του φακέλου (1% επί του κεφαλαίου)

Για νομικά πρόσωπα απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω έγγραφα αν εταίρος είναι:
 • ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ
  - Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
  - Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
  - Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
  - Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
  - Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρεία είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
 • ΑΕ
  - ΦΕΚ σύστασης
  - ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου
  - ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση
  - Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για το ποσοστό των μετοχών
  - Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία
  - Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.
 • Εταιρία με αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο
  -Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille), επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή
  Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.
  - Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
  - Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.
Σημείωση
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρονται, η έδρα της επιχείρησης και οι μέτοχοι, ή αν δεν ισχύουν πια, προσκομίζετε ξεχωριστά πρόσφατα πιστοποιητικά έδρας και μετόχων με Apostille.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τμήμα Μητρώου - ΓΕΜΗ – ΥΜΣ του ΒΕΘ

Τηλ.: 2310 272502, 2310 241158, 2310 241668
Fax: 2310 232667, 2310 281635
Email: mit@veth.gov.gr
Url: www.veth.gov.gr