ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Υπηρεσία Μίας Στάσης ( Υ.Μ.Σ. )
Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 
Ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσέρχεται  στο  Τμήμα Μητρώου - Γ.Ε.ΜΗ και Υ.Μ.Σ. του ΒΕΘ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Καταστατικό Σύστασης Νομικού Προσώπου ( δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Μισθωτήριο  θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ή Υπεύθυνη δήλωση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου,  θεωρήμενο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Αστυνομικές ταυτότητες ή ακριβές αντίγραφα επικυρωμένα.
4. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξουσιοδότησης για τον ορισμό του εκπροσώπου ( Υπόδειγμα 1) ή  Συμπλήρωση Ορισμού Αντικλήτου ( υπόδειγμα 5)
5. Συμπλήρωση της Παροχής Εντολής- πληρεξουσιότητας προς την Υ.Μ.Σ. για την σύσταση εταιρίας ( Υπόδειγμα 3)
6. Συμπλήρωση των εντύπων του ΟΑΕΕ ( Αίτηση και Δελτίο Στοιχείων Ασφαλισμένου ) και του ΙΚΑ ( Αίτηση
7. Συμπλήρωση του εντύπου  Μ1 του Τaxis, αν οι εταίροι δεν έχουν ΑΦΜ
8. Συμπλήρωση των εντύπων Μ3Μ7 , και Μ8 ( καθώς επίσης και Μ6 αν απαιτείται) του Taxis
9. Συμπλήρωση του εντύπου της Δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 
 

κατά περίπτωση απαιτούνται :
Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο αυτού επικυρωμένο
Ταυτότητα υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο
Άδεια διαμονής ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο
Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο
Κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με apostile ( αλλοδαπός ιδρυτής)
Επίσημη μετάφραση του καταστατικού της εταιρίας στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικές αδειοδοτήσεις και  άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Μητρώου –  Γ.Ε.ΜΗ & Υ.Μ.Σ  του Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 -3ος όροφος,  τηλ.2310272502 και 2310241158 mit@veth.gov.gr και gemi@veth.gov.gr