ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης«Ενίσχυση τηςμε Κωδικό ΟΠΣ 1385 , στο
Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2017 09:22:51
Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότ
Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2017 09:18:00
«Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεωνγια την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ«Ανταγωνιστικότητ
Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2017 09:08:13
Μεταποίηςη, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προΰόντων με τελικό προΰόν εντόσ του Παραρτήματοσ Ι τησ ΢υνθήκησ για τη Λειτουργία τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ (γεωργικό προΰόν)
Ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2017 10:34:58
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2017 09:37:26
Παράταση Πρόσκλησης Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2017 14:58:38
Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων γιατου Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2017 14:52:19
(7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2017 14:50:07
Παράταση Πρόσκλησης Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»
Ημερομηνία: 18 Μαϊου 2017 13:06:48
Παράταση της με Α.Π. 1180/356/Α2/10.03.2017 Πρόσκλησης υποβολής
Ημερομηνία: 18 Μαϊου 2017 13:05:37
21 σελίδες: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Ανά σελίδα