ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Παλαιότερες Προκηρύξεις
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι “ Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ κύκλου
Ημερομηνία: 6 Νοεμβρίου 2017 11:15:24
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας»
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2017 08:52:19
Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» - έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2017 08:48:48
Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2017 08:43:28
Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2017 09:42:09
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2017 09:27:23
Πρόγγραμα επιχορήγησης επιχειρήσεων ανέργων ηλικίας 18 - 24 ετών
Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2017 09:47:32
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ΑΜΕΑ - Ειδικών κατηγοριών ατόμων
Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2017 09:30:06
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου 2017 08:47:02
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Ημερομηνία: 21 Σεπτεμβρίου 2017 12:00:46
21 σελίδες: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Ανά σελίδα