ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις Μέλη
Συνδρομές

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ - Π Α Ρ Α Β Ο Λ Α
 
Ετήσιες Συνδρομές
 
Ατομικές επιχειρήσεις
50,00 Ευρώ
Ομόρρυθμες – ετερόρρυθμες εταιρίες
110,00 «
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
120,00«
Ε.Π.Ε. - Σ.Π.Ε. – Δημοτικές επιχειρήσεις
200,00 «
Ανώνυμες εταιρίες
370,00 «
 
Παράβολα
 
1.
Έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής
5,00 Ευρώ
 
Για την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών δεν απαιτείται παράβολο
 
2. θεώρηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 
Ατομικές επιχειρήσεις
10,00 Ευρώ
Ομόρρυθμες –Ετερόρρυθμες εταιρίες
15,00 «
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
20,00 «
Ε.Π.Ε - Σ.Π.Ε. – Δημοτικές επιχειρήσεις .
20,00 «
Ανώνυμες εταιρίες
30,00 «
 
3.
Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
100,00 Ευρώ
 
4.
Έκδοση αρνητικής βεβαίωσης
30,00 Ευρώ
 
Ειδικές περιπτώσεις συνδρομών
 
Η συνδρομή διαμορφώνεται στο 1/3 του συνολικού ποσού για:
 
1. Επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση ή διάλυση.
2. Επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκονται σε αδράνεια που προκύπτει από στοιχεία της οικονομικής εφορίας.
3. Μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Β.Ε.Θ. και την μεταποιητική τους μονάδα στην περιφέρεια άλλων επιμελητηρίων.
4. Όταν η μεταποιητική μονάδα βρίσκεται στην περιφέρεια του Β.Ε.Θ. και η έδρα τους στην περιφέρεια άλλων επιμελητηρίων καταβάλλουν τα 2 / 3 της συνδρομής τους.