ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Εγγραφές Νέων Μελών
Ατομικές


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Για την εγγραφή της επιχείρησής σας στο Μητρώο του Επιμελητηρίου χρειάζεται να προσκομίσετε σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα χωρίς επικύρωση τα παρακάτω:
1. Αίτηση εγγραφής στο ΓΕΜΗ (συνημμένη με γνήσιο υπογραφής).
2. Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος που χορηγήθηκε από τη Δ.Ο.Υ και των τυχόν μεταβολών που έχουν γίνει
3. Δ.Α. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδεια Παραμονής ή Άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
4. Πληροφοριακά στοιχεία για την επιχείρηση:
  • Πλήθος εργαζομένων
  • Παραγόμενα προϊόντα /υπηρεσίες
  • Χώρες Εξαγωγών
  • Αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης στην αγγλική γλώσσα

Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας απαιτείται και η προσκόμιση δικαιολογητικών όπως:

1. Κατάσταση του βασικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ποσότητα & περιγραφή) με σφραγίδα της επιχείρησης & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
2. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας, που χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης (πληροφορίες στα τηλ.: 2313325521, 2313325444, 2313325505 και 2313325517, διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη)
Σημείωση : Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του, με την οποία θα δεσμεύεται για την μελλοντική προσκόμιση της άδειας λειτουργίας ή της νόμιμης απαλλαγής από την έκδοσή της.
3. Ειδική Άδεια Λειτουργίας (εργ. παρ. τροφίμων & ποτών, κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια, εργ. παρ. φαρμάκων, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.)
4. Ειδική Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οδοντοτεχνίτες, οπτικοί, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων κ.ά.)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Σε εφαρμογή του Ν. 2472/97, γνωστοποιείται ότι τα στοιχεία της επιχείρησής σας τηρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία του Β.Ε.Θ.
Η μη απόδοση των στοιχείων αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται ΜΟΝΟ με ρητή δήλωσή σας.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ