ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι & Διατάξεις
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι &
Διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΟΦ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ*) της Ευρωπαϊκής ένωσης
Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας
Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ) στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων

7ΛΝ1Η-34Χ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.Α.Ε.».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375315-6, 210 3375311-312, fax: 210 3375001, e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr, d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΕΘ: 3126
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375312, fax: 210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3127
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987438, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Ίδρυση και λειτουργία των Ελεύθερων Ζωνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από την 01/01/2019.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ/27.09.2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ:4762
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-698709, fax: 210-698709, e-mail: ipr@otenet.gr  , site: http://www.aade.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση ( no-deal BREXIT)»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1479
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κοινοποίηση Κανονισμού για ενημέρωση: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση κα την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 32/2000 του Συμβουλίου.»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1515
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Μερική άρση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών (επανεξαγωγών) -Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1050250 ΕΞ 2019 / ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1522
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2054 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.: 1551
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«BREXIT-Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π). Ανακοίνωση προς συναλλασσόμενους»
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1568
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία- Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία Εμπορευμάτων »
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2057 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1591
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με Α.1098/13.03.3029 (ΦΕΚ Β’ 1193- Α.Δ.Α. : Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2064 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1807
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών)- φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2350
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΜΗΟΣΙΩΝ ΕΣΩΝ (ΑΑΔΕ) , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020/ΑΔΑ: ΨΛΛ446ΜΠ3Ζ-3ΡΤ/  7 Ιανουαρίου 2020 «Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β’)  Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με θέμα: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωησς ενεργειακών Προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες η βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών»

ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 667  

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Του  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020/19.03.2020   Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402 με θέμα : Εξαγωγή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 129226.03.2020 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr     

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Της  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039876 ΕΞ2020/26.03.2020  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/403 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ COVID-19

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039876 2020/26.03.2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr   


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020/  ΑΔΑ:ΩΤΒ146ΜΠ3Ζ-ΥΑ3/  6 Απριλίου   2020 .

Θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- Ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) "Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.", με τον οποίο θεσπίστηκε απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας  και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην Ελληνική Αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210-6987442-5   , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.grsite: www.aade.gr. 
 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2047/9 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 63ΦΥ46ΜΠ3Ζ-ΘΙΙ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο ισχύος των

μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987452, 443, 509,Fax : 210 6987450, E-Mail : d19diad@otenet.gr  

Url : www.aade.gr  .. Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ 1044276ΕΞ2020/13 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 68ΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΞΟΣ.

Θέμα: «Προσωρινή Απαγόρευση Εξαγωγών (Επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά προϊόντα». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987443,Fax : 210 6987459, E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr    Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2050/16 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : E-Mail : d19diad@otenet.gr 

Url : www.aade.gr  .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: E 2059/15 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:Ψ49Ξ46ΜΠ3Ζ-2ΔΛ .

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η απόφαση και το ΦΕΚ  αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020/21.04.2020/ΑΔΑ: ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΟ8.

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020/27 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:ΨΒΩΖΑ6ΜΠ3Ζ-Ζ4Λ.

Θέμα: «ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 442-5, Fax : 210 6987 459 E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr ,   Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 30/004/000/1469.

Θέμα: «Ενημερωτικό Έγγραφο για τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση επισήμανση συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων είναι». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 10 6479450, 407, E-Mail : environment.gcsl @aade.gr;  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.Ε.2105/01 Ιουλίου 2020/ ΑΔΑ: 6OΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:2530

Θέμα: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’αριθμ. Ε,2050/16,04,2020 (ΑΔΑ:ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών ,στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναιού ,κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών» Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : 9diadi@otenet.gr  www.aade.gr .

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης »της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020(Α’ 157)

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ   ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2865

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. E. 2153/ΑΔΑ67ΤΖ46ΜΠ3Ζ-Μ76  Ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3463

Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους όρους απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα»

Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : vat-customs@aade.gr ,  www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α1120408 ΕΞ 2020   Ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3725

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την λειτουργία «Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων Προσωρινής Εναπόθεσης» του Υποσυστήματος Δηλωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1133603 ΕΞ 2020  Ημερομηνία 17  Νοεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4200/27.11.2020.

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr .

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2203  Ημερομηνία 18  Δεκεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4686/30.12.2020.

Θέμα: Οδηγίες για το καθεστώς ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης ως προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές . Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2078  Ημερομηνία 15  Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1475/21.04.2021.

Θέμα: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β΄1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄750).» Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2081 Ημερομηνία 20 Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1566/27.04.2021.

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες κατ’ εφαρμογήν του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. ΔΔΘΕΚΑ 1040221 ΕΞ 2021  Ημερομηνία 14 Μαΐου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1837/20.05.2021.

Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ  Ε.2104/2021 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» - Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

 

Με την Εγκύκλιο Ε.2104/2021 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4797/2021 οι οποίες αφορούν πλήθος ρυθμίσεων για τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και μεταξύ άλλων δίνονται διευκρινήσεις για την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανερχόμενων σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία -συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 
 

Α. 1177 /09-08-2021 , Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ: 3772 Β΄/13.8.2021 η απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων  με αριθ. πρωτ. Α. 1177/09.08.2021 με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/2014  απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών Β΄ 179)». Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021.  Ημερομηνία 11 Αυγούστου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  3060/17.08.2021.

Θέμα: «Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής & εξαγωγής εγγράφων». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  http://www.aade.gr/

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2192/18.10.2021 (ΑΔΑ:ΨΧΥΜ46ΜΠ3Ζ-Ψ03 )

«Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με τον ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207) για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου»

Για περισσότερες πληροφορίες:τηλέφωνο:2103614303,fax: 2103613274, e-mail:deispraxeon@aade.gr, site:http://www.aade.gr/

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1228/05.10.2021

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).» (ΦΕΚ 4758/Β’/14.10.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο:2132113137-41,e-mail:d.eleg11@aade.gr,site:www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1229/07.10.2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων. (ΦΕΚ 4800/18.10.2021

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2202/27.10.2021 (ΑΔΑ Ω5ΤΜ46ΜΠ3Ζ-ΑΞ7)

«Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ -αποστολές αντικειμένων ιδίας αξίας έως 150 ευρώ που προορίζονται για επιχειρήσεις (συναλλαγές Β2Β)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Αριθ.Πρωτ.:Ε.2203/01.11.2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 για  τη  σύνδεση  των  Υπερπόντιων  Χωρών  και  Εδαφών  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας και  του Βασιλείου της Δανίας    (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της  Γροιλανδίας)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/03.11.2021 (ΑΔΑ:ΨΦ1Ω46ΜΠ3Ζ-2Γ6 )

«Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

A. 1238 /27-10-2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1933) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες». (ΦΕΚ 5135/05.11.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2206 /05-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4)

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (άμεση εκτέλεση πινάκων κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου)».

Για περισσότερες πληροφορίες:www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.:30/003/000/4338/2021/08.11.2021

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 27/2021 Α.Υ.Ο. "Χαρακτηρισμός δειγμάτων ξηρών καρπών και προϊόντων αυτών που περιέχουν αφλατοξίνες, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία».

(ΦΕΚ 4075/06.09.2021). Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1239/25.102021 (ΑΔΑ:Ψ5ΩΙ46ΜΠ3Ζ-ΒΙΔ)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330 / 1954 / ΔΜ / ΠΟΛ 1133 / 06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β'2149).(ΦΕΚ 5203/10.11.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2209/12.11.2021 (ΑΔΑ: 99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ)

«Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/15.11.2021 (ΦΕΚ 5298/15.11.2021)

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2209/12.11.2021 (ΑΔΑ: 99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ)

«Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/15.11.2021 (ΦΕΚ 5298/15.11.2021)

«Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2213/12.11.2021 (ΑΔΑ: 91ΘΧ46ΜΠ3Ζ-ΜΗΒ)

«Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αρ. Πρωτ.:30/003/000/4450/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6Κ8Μ46ΜΠ3Ζ-ΨΤΗ)

«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ.26/2021 Α.Υ.Ο. Χαρακτηρισμός δειγμάτων τσουρεκιών που περιέχουν κουμαρίνη, ως μη ασφαλών και επιβλαβών για την υγεία.» (ΦΕΚ  4092/07.09.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2212/15.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99)

«Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της εφάπαξ αποζημίωσης για την ορθή εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167).»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2211/11.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΘ546ΜΠ3Ζ-ΩΔΘ)

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2021 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της εκμετάλλευσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2214/17.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨΠ46ΜΠ3Ζ-8ΘΡ)

«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1242/03.11.2021 (ΦΕΚ 5338/17.11.2021)

«Ορισμός αρμόδιας αρχής και διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος μέλος εγκατάστασης.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr


  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2216/12.11.2021 (ΑΔΑ:6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)

Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2215/17.11.2021 (ΑΔΑ: 62Κ246ΜΠ3Ζ-ΦΒΑ)

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου του ν. 4839/2021 (Α΄181) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2216/12.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΙ046ΜΠ3Ζ-1ΗΟ)

«Κοινοποίηση του άρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β΄5083) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2217 /19-11-2021

«Ε. 2217 /19-11-2021: Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI από την Τελωνειακή Υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 2222 /19-11-2021

«Ε. 2222 /25-11-2021: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ.προβολή».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1246/23.11.2021 (ΦΕΚ 5497/29.11.2021)

«Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2224/01.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΟΝ46ΜΠ3Ζ-ΨΥΖ)

«Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167).»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2225/02.12.2021 (ΑΔΑ:90ΡΔ46ΜΠ3Ζ-ΣΚΒ)

«Διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2228/10.12.2021 (ΑΔΑ:ΡΣΝΕ46ΜΠ3Ζ-Υ6Ε)

«Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2227/08.12.2021 (ΑΔΑ:6Ω2Σ46ΜΠ3Ζ-Κ6Ι)

«Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2022.»

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1249/09.12.2021 (ΦΕΚ 5779/10.12.2021)

«Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής»».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2229/10.12.2021 (ΑΔΑ:6Θ1Ν46ΜΠ3Ζ-8Ξ4)

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.:Ο.ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ2021/10.12.2021 (ΑΔΑ:6ΑΜΤ46ΜΠ3Ζ-Ε3Τ)

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α΄237)»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1251/13.12.2021 (ΑΔΑ:6ΠΥ146ΜΠ3Ζ-6ΕΠ)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής. (ΦΕΚ 5982/20.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1250/07.12.2021 (ΑΔΑ: Ω2ΙΞ46ΜΠ3Ζ-Β2Δ)

Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ΦΕΚ 5827/14.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2230/09.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΤ6546ΜΠ3Ζ-ΦΛ3)

Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 4040) - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α1253/17.12.2021 (ΦΕΚ 6050/20.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1254/16.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την παροχή δημοσίων πληροφοριών (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Διαδικασία και λεπτομέρειες χορήγησης των στοιχείων μητρώου οχημάτων από την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσίευση.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1255/17.12.2021 (ΦΕΚ 6053/20.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2231/17.12.2021 (ΑΔΑ:ΩΔΧ046ΜΠ3Ζ-Λ6Μ)

Επικαιροποίηση των οδηγιών εφαρμογής του νομικού πλαισίου χορήγησης ατέλειας από το δασμό εισαγωγής των συσκευών και οργάνων που προορίζονται για την ιατρική έρευνα, διάγνωση και θεραπεία (άρθρα 57-58 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09).

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΓΔΦΔ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2233/23.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ3Ζ-ΚΡΥ)

«Διαχείριση των εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1257/20.12.2021 (ΦΕΚ 6180/23.12.2021)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1258/21.12.2021 (ΦΕΚ 6094/22.12.2021)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β΄ 3750) απόφασης»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1256/15.12.2021 (ΦΕΚ 6177/22.12.2021)

Eπέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Κέρκυρας.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2232/21.12.2021 (ΑΔΑ:6ΔΧΧ46ΜΠ3Ζ-ΠΜΦ)

«Μη επιβολή προστίμου για τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 με βάση τις διατάξεις της παρ.59 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α΄167), σε περίπτωση μη ορθής δήλωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ.»

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2234/24.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΨΧ946ΜΠ3Ζ-ΖΦΦ)

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τον προσδιορισμό φόρου και εισφοράς σε περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού αργίας για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014 (Α’ 92) για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 03.05.2021 κατά το οποίο επιβλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω covid -19.»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2236/28.12.2021 (ΑΔΑ: 684Σ46ΜΠ3Ζ-Μ0Γ)
Παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, στη διάθεση πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’ 200) όπως ισχύει, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1264/24.12.2021 (ΑΔΑ:6ΤΧΩ46ΜΠ3Ζ-Ω27)

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021. (ΦΕΚ 6278/29.12.2021)

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1269/28.12.2021 (ΦΕΚ 6301/29.12.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1259/20.12.2021 (ΦΕΚ 6288/29.12.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/ 14.4.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1268 /28-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΓΦ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ε)

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. (ΦΕΚ  6322/30.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1263/23.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ74Ψ46ΜΠ3Ζ-ΑΚΤ)

Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών. (ΦΕΚ 6317/30.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2237/29.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΠ3Ζ-9ΣΣ)

«Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ)C 2021/9852 της Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και από τον Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2022»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1260/22.12.2021 (ΦΕΚ 6344/30.12.2021)

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181). Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2239/30.12.2021 (ΑΔΑ:61ΔΒ46ΜΠ3Ζ-4ΧΡ)

«Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων αναφορικά με την αναγραφή της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται από την 01/01/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) όπως ισχύει, επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2238/30.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΙΑΣ)

«α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένης έως τον ν.4864/2021 (Α΄ 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένου έως 31.12.2021.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1266/23.12.2021 (ΑΔΑ:ΨΔΒΛ46ΜΠ3Ζ-3ΞΘ)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.), όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β΄ 3134) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», των υποχρεώσεων των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. (ΦΕΚ 6364/31.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1275/31.12.2021 (ΦΕΚ 6375/31.12.2021)

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1261/23.12.2021 (ΦΕΚ 6389/31.12.2021)

«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης» του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1267/23.12.2021 (ΦΕΚ 6399/31.12.2021)

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265).

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1273/31.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ81846ΜΠ3Ζ-2ΓΕ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).» (ΦΕΚ 6404/31.12.2021)


 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2001/31.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΦΡ46ΜΠ3Ζ-Ω17)

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1146/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (Β΄2853) για τη διακίνηση υποκείμενων σε ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2003/31.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ6Ε46ΜΠ3Ζ-Μ75)

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1001/29.12.2021 (ΑΔΑ:9Δ0646ΜΠ3Ζ-ΦΗΠ)

Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Υ.Ο. (B' 2744) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου  αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» ΦΕΚ 11/07.01.2022

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1272/29.12.2021 (ΦΕΚ 6465/31.12.2021)

«Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας» - Παράταση προθεσμίας.»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/03.01.2021 (ΦΕΚ 15/07.01.2022)

«Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό ή επιστροφή των φόρων και κάθε ειδικής εισφοράς υπέρ τρίτων που έχουν καταβληθεί για καταστρεφόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, καθώς και για την αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ένσημων ταινιών φορολογίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 και της παρ. 5 του άρθρου 106 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1271/30.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΕ846ΜΠ3Ζ-3ΩΩ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).» (ΦΕΚ 6476/31.12.2021)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Αριθμ.πρωτ.: Ο ΔΤΔ Γ 1001405 ΕΞ/31.12.2021 (ΑΔΑ: 949Υ46ΜΠ3Ζ-ΜΔΟ)
«Οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισόδου κι εισαγωγής στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στα ζώα, τα φυτά και τα προϊόντα τους, του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 625/2017, των εκτελεστικών και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών αυτού.»
Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε2004/11.01.22 (ΑΔΑ: 64Ι546ΜΠ3Ζ-ΦΔΗ)

«Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα για τα ποσά που είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα Καταγωγής»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1274/29.12.2021 (ΑΔΑ:6Δ6846ΜΠ3Ζ-Φ7Κ)

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/ 24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β'4861).» (ΦΕΚ  6452/31.12.2021)

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2205/13.01.2022 (ΑΔΑ:Ψ3Ρ046ΜΠ3Ζ-ΨΚΞ)

«Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317)»»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.2006/18.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Π846ΜΠ3Ζ-Σ4Ι)

«Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδήμιας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α' 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων»

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/11.01.2022 (ΦΕΚ 119/19.01.2022)

Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Για περισσότερες πληροφορίες www.aade.gr

 

Αγορανομικές Διατάξεις
Ανά σελίδα