ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι & Διατάξεις
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι &
Διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΟΦ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ*) της Ευρωπαϊκής ένωσης
Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας
Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ) στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων

7ΛΝ1Η-34Χ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.Α.Ε.».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375315-6, 210 3375311-312, fax: 210 3375001, e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr, d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΕΘ: 3126
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375312, fax: 210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3127
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987438, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Ίδρυση και λειτουργία των Ελεύθερων Ζωνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από την 01/01/2019.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ/27.09.2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ:4762
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-698709, fax: 210-698709, e-mail: ipr@otenet.gr  , site: http://www.aade.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση ( no-deal BREXIT)»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1479
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κοινοποίηση Κανονισμού για ενημέρωση: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση κα την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 32/2000 του Συμβουλίου.»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1515
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Μερική άρση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών (επανεξαγωγών) -Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1050250 ΕΞ 2019 / ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1522
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2054 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.: 1551
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«BREXIT-Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π). Ανακοίνωση προς συναλλασσόμενους»
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1568
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία- Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία Εμπορευμάτων »
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2057 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1591
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με Α.1098/13.03.3029 (ΦΕΚ Β’ 1193- Α.Δ.Α. : Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2064 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1807
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών)- φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2350
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΜΗΟΣΙΩΝ ΕΣΩΝ (ΑΑΔΕ) , ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ 2020/ΑΔΑ: ΨΛΛ446ΜΠ3Ζ-3ΡΤ/  7 Ιανουαρίου 2020 «Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης – Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο – Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων»

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β’)  Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε με θέμα: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωησς ενεργειακών Προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες η βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών»

ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 667  

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: d19diadi@otenet.gr   site: www.aade.gr    . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Του  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020/19.03.2020   Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402 με θέμα : Εξαγωγή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039003 ΕΞ2020 | ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 129226.03.2020 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr     

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

«Κοινοποίηση Της  υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΔ Γ 1039876 ΕΞ2020/26.03.2020  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/403 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ COVID-19

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1039876 2020/26.03.2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2106987453 , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr    site: www.aade.gr   


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1042277 ΕΞ 2020/  ΑΔΑ:ΩΤΒ146ΜΠ3Ζ-ΥΑ3/  6 Απριλίου   2020 .

Θέμα: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- Ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 σας αποστέλλουμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον ν.4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/2020) "Κύρωση της από 10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου» (Α΄ 45) και άλλες διατάξεις.", με τον οποίο θεσπίστηκε απαγόρευση εξαγωγής απολυμαντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αυτού ορίζεται ότι, για όσο θα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας  και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, η παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή υγρή ή γέλης, είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, θα γίνεται αποκλειστικά για διάθεση στην Ελληνική Αγορά. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και η απαγόρευση εξαγωγής τους αφορά τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210-6987442-5   , e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.grsite: www.aade.gr. 
 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2047/9 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 63ΦΥ46ΜΠ3Ζ-ΘΙΙ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο ισχύος των

μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987452, 443, 509,Fax : 210 6987450, E-Mail : d19diad@otenet.gr  

Url : www.aade.gr  .. Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ 1044276ΕΞ2020/13 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: 68ΙΘ46ΜΠ3Ζ-ΞΟΣ.

Θέμα: «Προσωρινή Απαγόρευση Εξαγωγών (Επανεξαγωγών) – Φαρμακευτικά προϊόντα». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : 210 6987443,Fax : 210 6987459, E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr    Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2050/16 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ .

Θέμα: «Παροχή οδηγιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών». Για περισσότερες πληροφορίες  Τηλέφωνο : E-Mail : d19diad@otenet.gr 

Url : www.aade.gr  .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: E 2059/15 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:Ψ49Ξ46ΜΠ3Ζ-2ΔΛ .

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1039/26-2-2020 (ΦΕΚ 798 Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β΄) ‘’Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού ’’». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η απόφαση και το ΦΕΚ  αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1047847 ΕΞ 2020/21.04.2020/ΑΔΑ: ΨΙΨΚ46ΜΠ3Ζ-ΠΟ8.

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων αγοράς πετρελαίου κίνησης με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 410-421, Fax : 210 6987 408, E-Mail : finexcis@otenet.gr ,   Url : www.aade.gr  .  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 


 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1047438 ΕΞ 2020/27 Απριλίου 2020/ ΑΔΑ:ΨΒΩΖΑ6ΜΠ3Ζ-Ζ4Λ.

Θέμα: «ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Κοινοποίηση

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/568.». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 210 6987 442-5, Fax : 210 6987 459 E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr ,   Url : www.aade.gr  . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 30/004/000/1469.

Θέμα: «Ενημερωτικό Έγγραφο για τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση επισήμανση συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων είναι». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλέφωνο : 10 6479450, 407, E-Mail : environment.gcsl @aade.gr;  Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,


 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ.Ε.2105/01 Ιουλίου 2020/ ΑΔΑ: 6OΖ246ΜΠ3Ζ-2ΚΜ

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:2530

Θέμα: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου υπ’αριθμ. Ε,2050/16,04,2020 (ΑΔΑ:ΨΞΛΜ46ΜΠ3Ζ-ΥΔΚ) με θέμα την παροχή οδηγιών ,στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναιού ,κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών» Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : 9diadi@otenet.gr  www.aade.gr .

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης »της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγούστου 2020(Α’ 157)

ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΔΑ:ΩΣΙΔ46ΜΠ3Ζ-6ΔΒ   ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2865

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: www.aade.gr

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. E. 2153/ΑΔΑ67ΤΖ46ΜΠ3Ζ-Μ76  Ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3463

Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους όρους απαλλαγής από ΦΠΑ και ΕΦΚ κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα»

Για περισσότερες πληροφορίες:  E-Mail : vat-customs@aade.gr ,  www.aade.gr . Η εγκύκλιος αναρτήθηκε   στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α1120408 ΕΞ 2020   Ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:3725

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την λειτουργία «Αίτησης Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων Προσωρινής Εναπόθεσης» του Υποσυστήματος Δηλωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1133603 ΕΞ 2020  Ημερομηνία 17  Νοεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4200/27.11.2020.

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  www.aade.gr .

 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2203  Ημερομηνία 18  Δεκεμβρίου 2020

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  4686/30.12.2020.

Θέμα: Οδηγίες για το καθεστώς ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης ως προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές . Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

 
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2078  Ημερομηνία 15  Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1475/21.04.2021.

Θέμα: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β΄1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β΄750).» Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. 2081 Ημερομηνία 20 Απριλίου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1566/27.04.2021.

Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες κατ’ εφαρμογήν του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. Ε. ΔΔΘΕΚΑ 1040221 ΕΞ 2021  Ημερομηνία 14 Μαΐου 2021

Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  1837/20.05.2021.

Θέμα: «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας». Για περισσότερες πληροφορίες:  www.aade.gr .

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ  Ε.2104/2021 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» - Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

 

Με την Εγκύκλιο Ε.2104/2021 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4797/2021 οι οποίες αφορούν πλήθος ρυθμίσεων για τις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και μεταξύ άλλων δίνονται διευκρινήσεις για την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανερχόμενων σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία -συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 
 

Α. 1177 /09-08-2021 , Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β΄ 179).

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ: 3772 Β΄/13.8.2021 η απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων  με αριθ. πρωτ. Α. 1177/09.08.2021 με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/2014  απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών Β΄ 179)». Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1068375 ΕΞ 2021.  Ημερομηνία 11 Αυγούστου 2021
Αριθμό πρωτ. Β.Ε.Θ.:  3060/17.08.2021.

Θέμα: «Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής & εξαγωγής εγγράφων». Για περισσότερες πληροφορίες:  Τηλ.2106987453, E-Mail : dtd@aade.gr ,  http://www.aade.gr/

 

Αγορανομικές Διατάξεις
Ανά σελίδα