ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Αποφάσεις, Εγκύκλιοι & Διατάξεις
Αποφάσεις, Εγκύκλιοι &
Διατάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΕΟΦ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Πρόγραμμα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ*) της Ευρωπαϊκής ένωσης
Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας
Ανάρτηση πληροφοριακού υλικού για τον θεσμό των ΕΟΦ (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ) στις ιστοσελίδες των επιμελητηρίων

7ΛΝ1Η-34Χ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρίας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ.Α.Ε.».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375315-6, 210 3375311-312, fax: 210 3375001, e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr, d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΒΕΘ: 3126
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 3375312, fax: 210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ: 3127
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987438, fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Ίδρυση και λειτουργία των Ελεύθερων Ζωνών», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4513/Β/15.10.2018 (ΑΔΑ:ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή από την 01/01/2019.
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ/27.09.2018/ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΕΘ:4762
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: 210-698709, fax: 210-698709, e-mail: ipr@otenet.gr  , site: http://www.aade.gr/ .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κωδικοποίηση Οδηγιών για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων
ΑΡ.ΠΡΩΤ,¨ΔΤΔ Γ 1190796 ΕΞ 2018 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 55
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987442 , fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr  , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση ( no-deal BREXIT)»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1479
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Κοινοποίηση Κανονισμού για ενημέρωση: Κανονισμός (ΕΕ) 2019/216 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση κα την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 32/2000 του Συμβουλίου.»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1515
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
« Μερική άρση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών (επανεξαγωγών) -Φαρμακευτικά Προϊόντα»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1050250 ΕΞ 2019 / ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1522
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2054 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.: 1551
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«BREXIT-Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π). Ανακοίνωση προς συναλλασσόμενους»
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Β.Ε.Θ: 1568
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr , site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία- Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία Εμπορευμάτων »
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2057 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1591
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr site: http://www.aade.gr/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε με Α.1098/13.03.3029 (ΦΕΚ Β’ 1193- Α.Δ.Α. : Ψ00246ΜΠ3Ζ-ΟΟΤ»
ΑΡ.ΠΡΩΤ: Ε.2064 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:1807
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
«Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών)- φαρμακευτικά προϊόντα
ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΔΤΔ Γ 1077611 ΕΞ 2019 Ι ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β.Ε.Θ.:2350
Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 210 6987420 , fax: 210 6987424, e-mail: finexcis@otenet.gr  site: http://www.aade.gr/  


Αγορανομικές Διατάξεις
Ανά σελίδα