ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Ανακοινώσεις 2021
Μέχρι 13 Γενάρη η υποβολή ενστάσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην ΠΚΜ”
Ημερομηνία: 5 Ιανουαρίου 2021 12:35:32


Δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 30-12-2020 οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα για την ένταξη και απόρριψη των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία αποφάσεων 29-12-2020/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 30-12-2020).

Η πλήρης εικόνα της Γνωμοδότησης, δηλαδή οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία της αίτησης σας, βάσει αξιολόγησης, καθώς και ο/οι λόγος/λόγοι απόρριψης για όσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιχορηγούμενες,  περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της γνωμοδοτικής επιτροπής το οποίο έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Στο ΠΣΚΕ εισέρχεστε με τους κωδικούς σας στο σύστημα (username και password της Υποβολής) επιλέγετε αριστερά το μενού της Δράσης και στη συνέχεια την ενέργεια «Υποβολές». Στη συνέχεια πατάτε πάνω στον κωδικό του έργου σας και κατόπιν στη δεξιά πλευρά κάτω στις Εκτυπώσεις Αποφάσεων θα βρείτε το Έντυπο Αξιολόγησης της αίτησής σας από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης (Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής).

Σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερώναπό την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr), με χρήση του κωδικού σας και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αιτήσεις Ενστάσεων». Τυχόν υποστηρικτικό υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ εντός της ενέργειας. 

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr) την Τρίτη 5/1/2021. Αποφαση απορριφθεισών-μη ενταγμένων αιτήσεων (ορθή επανάληψη 4-1-2021).

Aπόφαση ένταξης

Συνεπώς η έναρξη υποβολής των ενστάσεων είναι στις 5/1/2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων είναι η 13η Ιανουαρίου του 2021.


 

Βαθμολογικός Πίνακας Έργων (εκτός των απορριφθέντων)