ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Προφίλ
Ιστορικό - Σκοπός

 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου [ΝΠΔΔ]. Διοικητικά υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .
 
Πρόκειται για ένα Αυτοτελή και Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, του οποίου η αιρετή Διοίκηση εκλέγεται με τετραετή θητεία. Διοικείται από πενταμελή (5) Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 61 Συμβούλους.
 
Μέλη του Επιμελητηρίου είναι όλες οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών, που για την δραστηριοποίησή τους απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχουν την έδρα τους στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης.
 
 
Σκοπός
 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειας του, με ποικίλες δράσεις, στο πλαίσιο μιας διττής του αποστολής που είναι η η αποτελεσματική του λειτουργία ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Προαγωγής του «ευ επιχειρείν», καθώς και η εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιχειρήσεων μελών του στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης.
 
Ιστορικό
 
Το 1925 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 
Το 1940 με τον Νόμο 2429/1940 δημιουργούνται στη Θεσσαλονίκη δυο αμιγή επιμελητήρια, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
 
Ο Νόμος 1089/80 διατήρησε τη μορφή των Επιμελητηρίων ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και την υποχρέωση της εγγραφής των ασκούντων 'εμπορική δραστηριότητα' ως μέλη.
Καθόρισε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες τους και οργάνωσε τη δομή και τη λειτουργία των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τις τότε εθνικές ανάγκες και τα διεθνή πρότυπα, με μόνο ίσως, μειονέκτημα την ασφυκτική διοικητική και διαχειριστική εποπτεία των, από την κεντρική εξουσία.
 
Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο διέπεται από το Νόμο 3419/2005, ο οποίος επέφερε τον εκσυγχρονισμό στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία, τροποποιώντας τον Νόμο 2081/92 και καθιερώνοντας  το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
 
Το ΒΕΘ στα ογδόντα πέντε χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας του, συνδέθηκε με όλα τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης και της χώρας , συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης και ανάδειξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας γενικότερα.