ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Θέματα Τεχνικού Ασφαλείας
Ημερομηνία: 2 Απριλίου 2013 11:21:32«Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας»
Προγράμματα 2013
 
Εγκύκλιος εφαρμογής υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β.3445)
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
 
Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του, την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφαλείας.
 
Για τον καθορισμό των προσόντων του  τεχνικού ασφαλείας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίας επικινδυνότητας Α΄.Β΄. Γ¨.
 
Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
 
Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους,  έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν  τα καθήκοντα αυτά :
 
·        Σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα)
·        Σε ΕΞ.Υ.Π.Π (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)
·        Σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγελμάτων εμπειροτέχνη και με 8ετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση
 
 
ανήκει στην Β΄ ή Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι και 49 άτομα.
 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα :
 
Α. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία και απασχολούν μέχρι και 49 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης (άρθρο 12, παράγραφος 4 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν.3850/2010)
 
Β. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ΄ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχει μια από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που προβλέπονται για κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρηση του (άρθρο 12, παράγραφος 5 του Ν.3850/2010)
 
Γ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20  εργαζόμενους, εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχει μια από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του , με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών (άρθρο 12 , παράγραφος 5 του Ν.3850/2010)  
 
Δ. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄. και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ( άρθρο 12, παράγραφος 6 του ΝΒ.3850/2010).
 
 
 
 
 
Ε. Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας ( άρθρο 12, παράγραφος 6 του Ν.3850/2010).
 
Στ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προσόντα, έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης , αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος.
 
 
 
Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞ.Υ.Π.Π ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησης τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται .
 
Εφόσον επιλέξουν την περίπτωση να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησης τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

Για περισσότερες  πληροφορίες στο Νόμο 3850/2010