ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Γ.Ε.ΜΗ)
Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΒΕΘ
Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ και ΕΠΕ, που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.), ως επίσης και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ και ΕΕ, που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.
Τι είναι το ΓΕΜΗ
Η ανάγκη συγκρότησης ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Θεσμικό Πλαίσιο
Περιλαμβάνει τη νομοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις που διέπουν το καθεστώς του Γ.Ε.ΜΗ.
Λίστα Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων
Περιλαμβάνει τη λίστα των Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων σε σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ.
Ανά σελίδα